วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรักษ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการอ่าน การเขียน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันสังคมโลก

5.  พัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.  ส่งเสริมให้ครู ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นครูมืออาชีพ

Comments